پرین پرواز

تابستان 98 | تور وارنا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته قیمت 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت توضيحات
PALMA HOTEL درجه هتل
B.B
7845000 تومان 10245000 تومان 7845000 تومان 5645000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD ROOM

PERLA HOTEL درجه هتل
B.B
8395000 تومان 9995000 تومان 8395000 تومان 5895000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD ROOM

BONITA HOTEL درجه هتل
B.B
8445000 تومان 10445000 تومان 8445000 تومان 5995000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD ROOM

SHIPKA HOTEL درجه هتل
B.B
9195000 تومان 6295000 تومان 9195000 تومان 6295000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD PARK VIEW

LILIA HOTEL درجه هتل
B.B
10495000 تومان 14745000 تومان 10495000 تومان 6995000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD PARK VIEW

ADMIRAL HOTEL درجه هتل
B.B
12495000 تومان 16995000 تومان 12495000 تومان 7945000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD SEA VIEW

PERLA HOTEL درجه هتل
ALL
9845000 تومان 11445000 تومان 9845000 تومان 6645000 تومان 4045000 تومان VARNA

STD ROOM

BONITA HOTEL درجه هتل
ALL
10295000 تومان 12295000 تومان 10295000 تومان 6895000 تومان 4245000 تومان VARNA

STD ROOM

CENTRAL HOTEL درجه هتل
ALL
10345000 تومان 12995000 تومان 10345000 تومان 6895000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD SEA VIEW

PALM BEACH HOTEL درجه هتل
ALL
11245000 تومان 13345000 تومان 11245000 تومان 7345000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD ROOM

ROYAL HOTEL درجه هتل
ALL
11845000 تومان 15545000 تومان 11845000 تومان 7645000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD PARK VIEW

ATLAS HOTEL درجه هتل
U.ALL
11945000 تومان 16195000 تومان 11495000 تومان 7695000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD ROOM

ARENA HOTEL درجه هتل
ALL
12345000 تومان 14495000 تومان 12345000 تومان 7895000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD ROOM

LILIA HOTEL درجه هتل
ALL
12745000 تومان 16995000 تومان 12745000 تومان 8095000 تومان 4445000 تومان VARNA

STD PARK VIEW

ASTERA HOTEL درجه هتل
U.ALL
14195000 تومان 19495000 تومان 14195000 تومان 8845000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD ROOM

AZALIA HOTEL درجه هتل
U.ALL
14495000 تومان 21345000 تومان 14495000 تومان 8945000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD ROOM

ASTERA HOTEL درجه هتل
U.ALL
14745000 تومان 20045000 تومان 14745000 تومان 9095000 تومان 3345000 تومان VARNA

LUX ROOM

KALIAKRA PALACE درجه هتل
U.ALL
14745000 تومان 19895000 تومان 14745000 تومان 9095000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD PARK ROOM

MELIA GRAND HERMITAGE درجه هتل
ALL
15795000 تومان 21745000 تومان 15795000 تومان 9645000 تومان 3345000 تومان VARNA

PARRK VIEW

ASTOR GARDEN درجه هتل
U.ALL
15945000 تومان 21345000 تومان 15945000 تومان 9695000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD PARK

MELIA GRAND HERMITAGE درجه هتل
ALL
16445000 تومان 22445000 تومان 16445000 تومان 9945000 تومان 3345000 تومان VARNA

SEA VIEW

MELIA GRAND HERMITAGE درجه هتل
ALL
20445000 تومان 26395000 تومان 20445000 تومان 11945000 تومان 3345000 تومان VARNA

LEVEL ROOM

MELIA GRAND HERMITAGE درجه هتل
ALL
23745000 تومان 23745000 تومان 11945000 تومان 3345000 تومان VARNA

LEVEL JUNIOR SUITE

درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7845000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10245000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7845000 تومان

نرخ کودک با تخت

5645000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8395000 تومان

نرخ کودک با تخت

5895000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8445000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10445000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8445000 تومان

نرخ کودک با تخت

5995000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9195000 تومان

نرخ کودک با تخت

6295000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD PARK VIEW
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14745000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10495000 تومان

نرخ کودک با تخت

6995000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD PARK VIEW
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12495000 تومان

نرخ کودک با تخت

7945000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD SEA VIEW
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

9845000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11445000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9845000 تومان

نرخ کودک با تخت

6645000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

4045000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

10295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10295000 تومان

نرخ کودک با تخت

6895000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

4245000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

10345000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10345000 تومان

نرخ کودک با تخت

6895000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD SEA VIEW
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

11245000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13345000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11245000 تومان

نرخ کودک با تخت

7345000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

11845000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15545000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11845000 تومان

نرخ کودک با تخت

7645000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD PARK VIEW
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16195000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11495000 تومان

نرخ کودک با تخت

7695000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

12345000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12345000 تومان

نرخ کودک با تخت

7895000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

12745000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12745000 تومان

نرخ کودک با تخت

8095000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

4445000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD PARK VIEW
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

14195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14195000 تومان

نرخ کودک با تخت

8845000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

14495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21345000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14495000 تومان

نرخ کودک با تخت

8945000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

14745000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20045000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14745000 تومان

نرخ کودک با تخت

9095000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
LUX ROOM
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

14745000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14745000 تومان

نرخ کودک با تخت

9095000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD PARK ROOM
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

15795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21745000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15795000 تومان

نرخ کودک با تخت

9645000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
PARRK VIEW
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

15945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21345000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15945000 تومان

نرخ کودک با تخت

9695000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD PARK
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

16445000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22445000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16445000 تومان

نرخ کودک با تخت

9945000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

20445000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26395000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20445000 تومان

نرخ کودک با تخت

11945000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
LEVEL ROOM
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

23745000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

NA

نرخ اتاق سه تخته

23745000 تومان

نرخ کودک با تخت

11945000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
LEVEL JUNIOR SUITE