پرین پرواز

تابستان 98 | تور وارنا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته قیمت 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت توضيحات
ASTERA HOTEL درجه هتل
U.ALL
14195000 تومان 19495000 تومان 14195000 تومان 8845000 تومان 3345000 تومان VARNA

STD ROOM

MELIA GRAND HERMITAGE درجه هتل
ALL
15795000 تومان 21745000 تومان 15795000 تومان 9645000 تومان 3345000 تومان VARNA

PARRK VIEW

MELIA GRAND HERMITAGE درجه هتل
ALL
16445000 تومان 22445000 تومان 16445000 تومان 9945000 تومان 3345000 تومان VARNA

SEA VIEW

MELIA GRAND HERMITAGE درجه هتل
ALL
20445000 تومان 26395000 تومان 20445000 تومان 11945000 تومان 3345000 تومان VARNA

LEVEL ROOM

MELIA GRAND HERMITAGE درجه هتل
ALL
23745000 تومان 23745000 تومان 11945000 تومان 3345000 تومان VARNA

LEVEL JUNIOR SUITE

درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

14195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14195000 تومان

نرخ کودک با تخت

8845000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

15795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21745000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15795000 تومان

نرخ کودک با تخت

9645000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
PARRK VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

16445000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22445000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16445000 تومان

نرخ کودک با تخت

9945000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

20445000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26395000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20445000 تومان

نرخ کودک با تخت

11945000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
LEVEL ROOM
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

23745000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

NA

نرخ اتاق سه تخته

23745000 تومان

نرخ کودک با تخت

11945000 تومان

نرخ کودک بدون تخت

3345000 تومان

موقعیت مکانی
VARNA
توضیحات
LEVEL JUNIOR SUITE