پرین پرواز

آفریقا،پارک شیرهای سفیدآفریقا،پارک شیرهای سفید

نام علمی panthera پستانداری گوشتخوار است.

از سرده پلنگ مانند های خانواده گربه سان است.با بدنی بزرگ که وزنشان در میان نرها گاه به 250 کیلوگرم میرسد این جانور نیرومند زیبا دومین عضو بزرگ جسته ی سرده خود پس از ببر است. شیر به خاطر بدن بزرگ و هیبت چالاکی در هنگام شکار لقب سلطان جنگ را به خود گرفته است.

اگر چه بیشتر در مناطق ساوانایی آفریقا زندگی میکند و تنها تعداد کمی از آن در جنگل گیر در هندوستان یافت می شود آنها طعمه های گوناگونی را به عنوان خوراک اختیار می کنند که شامل بیشتر جفت سمان بومی آفریقا و بندرت جاندارانی بزرگ چون فیل و زرافه می شوند.