پرین پرواز

مدارک ویزا بلغارستان



مدارک ویزا بلغارستان

اخذ ویزا

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای بلغارستان :

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

یک قطعه عکس 4*6 رنگی زمینه سفید تمام رخ جدید

کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی ،پشت و رو

تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق

گواهی حساب بانکی به مدت 6 ماه و موجودی حساب به ازای هر نفر 10.000.000 تومان

در صورتی که افرادی که قبلا ویزای ریجکتی در پاسپورت دارند کلیه مدارک مبنی بر علت ریجکت

شدن ویزا جهت اخذ ویزای بلغارستان الزامی است

گواهی اشتغال به کار یا جواز کسب- پروانه مطب - اساسنامه شرکت (با ترجمه)

گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان با ترجمه

چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 000 / 000 / 5 تومان به ازای هر نفر