پرین پرواز

قلعه اوزاکا ژاپنقلعه اوزاکا ژاپن

قلعه اوزاكا کهن دژي است که در شهر اوزاكاي ژاپن واقع شده است .

. اين دژ يادگار دوره طلايي "ازوچي موموياما" در قرن شانزدهم است و گفته ميشود نقش مهمي در يكپارچگي ژاپن دران روزگار داشته است. دژ اوزاكا از سيزده بناي استوار تشكيل شده است كه بر يك صخره سنگي با گستره يك كيلومتر مربع بنا شده اند تا از يورش مهاجمان در امان باشند. شاه نشين اين دژ 192 متر بلندي دارد ودرحاليكه از بيرون پنج طبقه است ، از درون هشت طبقه دارد تا امنيت ان بيشتر گرددقلعه اوزاکا ژاپن