پرین پرواز

دیوار بزرگ چیندیوار بزرگ چین

ديوار چین مرز كشور پهناور چين با قبايل جنگجوي شمالي – مغول، منچوري و هان - بوده است و درتاريخ و فرهنگ مردمان چين جايگاه ويژه اي دارد.

دو واژه "ديوار" و "شهر" در خط نوشتاري چيني يكي هستند كه نشان ميدهد مفهوم ديوارسازي براي پاسداري از شهر ها تا چه اندازه در نزد مردم چين اهميت داشته است. پادشاهان گوناگون در گستره تاريخ ديوارهاي زيادي را در شمال اين كشور كشيدند. انچه امروزه به عنوان ديوار چين ميشناسيم – ديوار سنگي با طول 4000 ميل، ارتفاع ده متر و پهناي متوسط پنج متر - تنها بخش كوچكي از35000 ميل ديواري است كه از روزگار امپراتور "چين"-باني كشور چين - تا همين قرن پيش به فرمان شاهان قدرتمند كشيده شده است. اين اثر در سال ۱۹۸۷ در فهرست ميراث جهاني ثبت شد.دیوار بزرگ چین