پرین پرواز

دیوار چیندیوار چین

دیوار چین واقع در شهر پکن یکی از شناخته شده ترین جاذبه های این کشور در سراسر جهان است .

دیوار چینن توسط سلسله مینگ شاخته شده و افسانه های گوناگونی پیرامون آن وجود دارد .

دیوار چین یک سد دفاعی به طول 21.196 کیلومتر در شمال چین است که به شرق امتداد میباشد. این دیوار از 11 استان و دو منطقه خودمختار عبور کرده است . ساخت و ساز دیوار بزرگ چین در سلسله چین تحت فرمان اولین امپراطور شی هوانگتی آغاز شده و صدها سال طی سلسله های مختلف ادامه پیدا کرده است. دیواری که امروزه شاهدش هستید در سلسله مینگ تکمیل شده که برجهای مراقبتش شاخصش را به آن اضافه کرده و طول و عرض دیوار را نیز گسترش داد . این دیوار که اکنون یکی از جاذبه های مهم ملی چین به شمار میرود با روی کار آمدن سلسله ی چینگ به دست فراموشی سپرده شد. در دوران حکومت چینگ، مرزهای چین از سمت شمال گسترش یافته و دیوار تقریبا بی استفاده ماند . بازسازی و ترمیم جدی دیوار در دهه 1980 آغاز شده و از سال 1987 دیوار بزرگ چین به فهرسا میراث جهانی یونسکو پیوسته است . دیوار چین