پرین پرواز

تور دبی

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
SADAF HOTEL درجه هتل
B.B
3415000 تومان 4250000 تومان 3050000 تومان 2600000 تومان

ORCHID HOTEL درجه هتل
B.B
3560000 تومان 4480000 تومان 3150000 تومان 2650000 تومان

IBIS HOTEL درجه هتل
B.B
3800000 تومان 4960000 تومان 2650000 تومان

NIHAL HOTEL درجه هتل
B.B
3670000 تومان 4710000 تومان 3260000 تومان 2760000 تومان

CITY SEASON HOTEL درجه هتل
B.B
3890000 تومان 5150000 تومان 3150000 تومان 2760000 تومان