پرین پرواز

تور تفلیس ویژه نوروز 98 با پرواز قشم ایر

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
kavela درجه هتل
B.B
2490000 تومان 2900000 تومان 2450000 تومان 2290000 تومان

dejavu درجه هتل
B.B
2690000 تومان 3255000 تومان 2300000 تومان 2290000 تومان

eurasia درجه هتل
B.B
2790000 تومان 3450000 تومان 2450000 تومان 2290000 تومان

guru درجه هتل
B.B
2790000 تومان 3490000 تومان 2550000 تومان 2290000 تومان

toscano درجه هتل
B.B
3050000 تومان 3990000 تومان 2590000 تومان 2550000 تومان

gng درجه هتل
B.B
3210000 تومان 4350000 تومان 2665000 تومان 2590000 تومان

gremi درجه هتل
B.B
3290000 تومان 4440000 تومان 2530000 تومان 2590000 تومان

dolabauri/iveria inn درجه هتل
B.B
3400000 تومان 4670000 تومان 2985000 تومان 2590000 تومان

colombi/vilton درجه هتل
B.B
3710000 تومان 5350000 تومان 3440000 تومان 2590000 تومان

vere palace درجه هتل
B.B
3850000 تومان 5580000 تومان 3440000 تومان 2590000 تومان

cron palace درجه هتل
B.B
4055000 تومان 6035000 تومان 2985000 تومان 2590000 تومان

city center درجه هتل
B.B
4350000 تومان 6625000 تومان 2985000 تومان 2590000 تومان

preference درجه هتل
B.B
4575000 تومان 7080000 تومان 3895000 تومان 2590000 تومان

ambasadori درجه هتل
B.B
6285000 تومان 9990000 تومان 2590000 تومان

biltmore درجه هتل
B.B
7125000 تومان 12180000 تومان 6625000 تومان 2590000 تومان